Disclaimer

Door deze website verder te gebruiken,aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de Bom Group-website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Bom Group niet aansprakelijk

zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de Bom Group-website zijn opgenomen. Zonder de aanvaarding van de algemene voorwaarden is het niet toegestaan de Bom Group-website van Bom Group verder te gebruiken.

1. De Bom Group-website wordt met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Bom Group geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie en functionaliteit die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd, volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft.

Derhalve sluit Bom Group elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst. Evenmin is Bom Group aansprakelijk voor schade die direct of indirect voorvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.

2. Het is Bom Group te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Bom Group-website, te wijzigen. Bom Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Bom Group toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.

3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Bom Group geen toezicht heeft op de inhoud van websites van derden draagt Bom Group geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van websites van derden.

4.Bom Group kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade, aan Computerhard- en/of – software welke direct of indirect voorvloeit uit het gebruik van deze website.

5.Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Bom Group tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bom Group.

6.Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de Bom Group-website is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van geschillen is de Rechter in ’s-Gravenhage bevoegd. Bom Group behoudt zich echter het recht voor om de gebruiker van de Bom Group-website te dagvaarden voor de rechter in het land waar de gebruiker gevestigd is, of waar de gebruiker een daadwerkelijke inrichting van nijverheid of handel heeft.